رهبری تحول گرا و پرخاشگری افراد تیم : یک مطالعه کوتاه مدت.

رهبری تحول گرا و پرخاشگری افراد تیم : یک مطالعه کوتاه مدت.

چکیده:

 در نظریه یادگیری اجتماعی فرض می کنیم که یکی از راه های مهم این است که افراد یاد بگیرند که چگونه رفتار کنند و مشاهده و مدلسازی رفتار دیگران انجام می شود. ما مطالعه کوتاه مدت را با استفاده از چند منبع در 183 بازیکن هاکی روی یخ نوجوان که متوسط آنها 29/13 سال است را در قالب 16 تیم انجام داده ایم و بررسی اثرات سه پارامتر را که شامل (مربیان تیم، بازیکنان تیم، پدر و مادر) بر روی پرخاشگری آنها به عنوان  متغییررا انجام داده ایم. ما آزمایش مدل را که در آن پرخاشگری در دقایق آخر بازی از دید داوران اندازه گیری می کنیم.  سپس کنترل سطح این دیدار، پرخاشگری در سطح این تیم در سطح رهبری تحول گرا و پخش پرخاشگری را بررسی می کنیم. همگام با نظریه یادگیری اجتماعی یافته ها نشان می دهد که مدل رفتار اجتماعی رهبران تحول گرا برای اعضا تیم لازم است. 

کلمات کلیدی : رهبری تحول گرا و پرخاشگری افراد تیم : یک مطالعه کوتاه مدت. ,مدیریت,مقاله ,فروش,پایان نامه,نظرت چیه,پر کردن پرسشنامه,سوال و جواب,پرسش و پاسخ,سوال,جواب,پرسش,پاسخ

قیمت : 1000 تومان