طراحی سوالات پرسشنامه

  سوال ماتریسی:
  طراحی این سوال مانند جدول است به این شکل که شما سوالی طرح میکنید که پاسخ آن در جدول قرار میگیرد .که این جدول شامل سطر و ستون است.

  سوال ماتریسی


  در طراحی بعدی شما سوال را مطرح میکنید وپاسخ ها درج میکنید .نکته ی مهم دراین نوع طراحی این است که میتوانید آیتمهای متفاوت برای آن درج کنید .مثلا  آیتم ماشین ، طلا و.. درج میشود و به همه ی آیتم ها میتوان پاسخ داد.

  طراحی سوال پرسشنامه

  طراحی بعدی به این شکل است که شما میتوانید برای پاسخ محدودیت قرار دهید .مثلا اگر پاسخ بین 1تا 5 باشد پاسخ صحیح است.

  طراحی پرسشنامه

  در این طراحی شما میتوانید پاسخ را به ترتیب انتخاب کنید.

  سوال ترتیبی