در انتخابات شرکت می کنم یا نمی کنم؟

مشاهد درصد پاسخ ها
herman  harandi


افزودن گزینه دلخواه

X
افزودن گزینه دلخواهدیگر 8 نفر شرکت کردند