شما در انتخابات پیش رو به کدامیک از جناح های سیاسی زیر رای می دهید؟

مشاهد درصد پاسخ ها
herman  harandi
اخبار 6 نفر شرکت کردند