گیاه سرخس


1.0
ارسلان  زمان پور

در فصل زمستان با قرار دادن گیاهانی چون سرخس در اتاق با خشکی هوا مقابله کنید. سرخس در هوا رطوبت ایجاد می کند و پوست مرطوب می ماند.

سبک زندگی 1.0 1 نفر پاسخ دادند