نگران افرادی که پشت سر شما صحبت می کنند نباشید، آنها مسلما به دلایلی پشت سر شما قرار دارند..


2.5
ارسلان  زمان پور