سگ یا گربهسلام اگه قرار باشه به عنوان حیووون خانگی انتخابی داشته باشید، از بین سگ و گربه کدوم رو انتخاب می کنید؟ لطفا حتما دلیل هم بگید و نژاد هرکدوم که مدنظرتون هست

مشاهد درصد پاسخ ها
نظرت  چیه

سبک زندگی 10 نفر پاسخ دادند