از کدام یک از درس ها بیشتر بدتون میاد؟

مشاهد درصد پاسخ ها
herman  harandi
دیگر 12 نفر شرکت کردند