آیا نرم افزارهای QR Scanner را روی گوشی خود نصب دارید ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
Afshin  Tتکنولوژی 9 نفر شرکت کردند