تحصیل در دانشگاه یا کلاس های آموزشی؟

مشاهد درصد پاسخ ها
herman  harandiسبک زندگی 12 نفر شرکت کردند