ایا حمله به هواپیمای روسی ربطی به حضور پوتین در ایران داشت ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
نظرت  چیه
اخبار 27 نفر شرکت کردند