از نظر شما نگاه جامعه در موضوع ناباروری متوجه کدام جنس است؟

مشاهد درصد پاسخ ها
ارسلان  زمان پورسبک زندگی 20 نفر شرکت کردند