به نظر شما با وجود دیابت بارداری می‌توان زایمان طبیعی داشت؟

مشاهد درصد پاسخ ها
ارسلان  زمان پور
سلامت 10 نفر شرکت کردند