به نظر شما آیا گیاهان آپارتمانی باعث مسمومیت می‌شوند؟

مشاهد درصد پاسخ ها
ارسلان  زمان پور
سلامت 14 نفر شرکت کردند