موقعیت فغ=علیت چیه ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
ارسلان  زمان پور
تجارت 24 نفر شرکت کردند