نظر شما در مورد گارانتی در بازار فعلی ایران چیست ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
نظرت  چیه
تکنولوژی 38 نفر شرکت کردند