گوشی منایا اگه الان ی نفر (مامان یا بابا ) بره سر گوشیت و عکسات رو ببینه ، باعث شرمندگیت میشه ؟؟؟

مشاهد درصد پاسخ ها
نظرت  چیه

سبک زندگی 27 نفر پاسخ دادند