ایا با ازاد سازی واردات اتوموبیل موافق هستید ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
ارسلان  زمان پور
ماشین و موتور 36 نفر شرکت کردند