ایا ممنوعیت فیس بوک برداشته میشود ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
ارسلان  زمان پور
تکنولوژی 25 نفر شرکت کردند