اگر شخصی با شما تماس بگیرد و شما نتوانید به آن پاسخ دهید(میس کال بیفتد).آیا با او تماس خواهید گرفت؟

مشاهد درصد پاسخ ها
ارسلان  زمان پور
سبک زندگی 281 نفر شرکت کردند