برای پرسیدن سوال یا ساختن نظر سنجی یا نظر دادن و جواب دادن و در نهایت خروجی گرفتن(به صورت امار یا درصد ) .کدام روش را پیشنهاد میکنید ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
نظرت  چیه
سبک زندگی 32 نفر شرکت کردند