به کیفیت دانشگاه ازاد اسلامی چند ستاره میدهید


2.8
ارسلان  زمان پور

دانشگاه ازاد اسلامی بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است ،از نظر کیفیت چطور ؟

سبک زندگی 2.8 36 نفر پاسخ دادند