به نظر شما تاثیر توافق هسته ای بر زندگی ایرانین چه خواهد بود؟

مشاهد درصد پاسخ ها
ارسلان  زمان پور
اخبار 31 نفر شرکت کردند