به نظر شما کدام سبک ازدواج بهتر و صحیح تر است ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
نظرت  چیه
روابط عاطفی 116 نفر شرکت کردند