به عملکرد دکتر ظریف چند ستاره میدهید ؟(کاربران تلگرام )


4.5
نظرت  چیه

دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشور عزیزمون و یکی از تاثیر گذار ترین افراد چند سال اخیر هستند

سبک زندگی 4.5 52 نفر پاسخ دادند