به عملکرد دکتر ظریف چند ستاره میدهید ؟(کاربران اینستاگرام )


4.4
نظرت  چیه

دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشور عزیزمون و یکی از تاثیر گذار ترین افراد در سال های اخیر بوده اند

سبک زندگی 4.4 75 نفر پاسخ دادند