سلام بهترین استند اپ کمدین از دید شما کیست ؟مشاهد درصد پاسخ ها
نظرت  چیه

سبک زندگی 21 نفر پاسخ دادند