کدام ابزار در خانه اجباری است ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
نظرت  چیه
خانه و باغ 10 نفر شرکت کردند