کدام یک ازعرقیجات زیر برای معده مفید است؟

مشاهد درصد پاسخ ها
نگار  امیدیسلامت 8 نفر شرکت کردند