کدام گوشی ؟مشاهد درصد پاسخ ها
نظرت  چیه

تکنولوژی 7 نفر پاسخ دادند