رنگ مورد علاقه ی شما چیست ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
ناشناس

رنگ مورد علاقه ی شما چیست ؟

سبز

زرد

ابی

قرمززیبایی و آرایشی 47 نفر شرکت کردند

به نظر شما چه بخشی در سایت برای شما جذاب تر و مفیدتر می باشد؟

مشاهد درصد پاسخ ها
ناشناسدیگر 14 نفر شرکت کردند

کدوم

مشاهد درصد پاسخ ها
ناشناسدیگر 4 نفر شرکت کردند

شما طرافدار کدام یک از باشگاه های ایرانی هستید؟

مشاهد درصد پاسخ ها
herman  harandi

شما طرافدار کدام یک از باشگاه های ایرانی هستید؟ورزش 11 نفر شرکت کردند

در انتخابات شرکت می کنم یا نمی کنم؟

مشاهد درصد پاسخ ها
herman  harandi

در انتخابات شرکت می کنم یا نمی کنم؟دیگر 8 نفر شرکت کردند

شما در انتخابات پیش رو به کدامیک از جناح های سیاسی زیر رای می دهید؟

مشاهد درصد پاسخ ها
herman  harandi

شما در انتخابات پیش رو به کدامیک از جناح های سیاسی زیر رای می دهید؟اخبار 6 نفر شرکت کردند

بهترین رییس جمهور چه کسی بوده است ؟ نظرسنجی رییس جمهور ها

مشاهد درصد پاسخ ها
ارسلان  زمان پور

بهترین رییس جمهور چه کسی بوده است ؟ نظرسنجی رییس جمهور ها

دکتر روحانی

دکتر احمدی نژاداخبار 10 نفر شرکت کردند

شما بیشتر از کدام شبکه های اجتماعی استفاده می کنید؟

مشاهد درصد پاسخ ها
herman  harandi

شما بیشتر از کدام شبکه های اجتماعی استفاده می کنید؟

اینستاگرام

تلگرام

فیسبوک

توییترتکنولوژی 18 نفر شرکت کردند

کدام طبیعت را بیشتر دوست داری ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
نظرت  چیه

کدام طبیعت را بیشتر دوست داری ؟

کوه

جنگل

دریا

کویرسفر 28 نفر شرکت کردند

بیشتر