نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

مفهوم ریسک و ریسک پذیری

تعريف ريسك يا خطر: هر نوع فعاليتي در فرآيند اجراي خود با احتمال وقوع حادثه و يا مخاطراتي روبرو مي باشد كه حاصل آن مي تواند از تحقق احتمالي برآورده شدن صد در صد نتيجه و يا خواست مورد انتظار جلوگيري كند .
بنابراين احتمالي را كه موجب مي گردد تا بازده مورد نظر حاصل نشود را ريسك ناميده و اين امر اشاره به وضعيتي ناخوشايند دارد كه ممكن است فرد و يا سازمان در معرض آن قرار گرفته و باعث به وجود آمدن زيان گردد.
اين وضعيت جديد مي تواند يك حادثه زيانبار و يا يك عامل بازدارنده و يا در بر نوع خطر يا بي نظمي و يا بي ثباتي در مسير فعاليت ها باشد بنابراين به طور خلاصه عدم اطمينان از وقوع خسارت و غيرقابل پيش بيني بودن وقوع پيش آمدها را ريسك مي ناميم .
در احتمال وقوع ريسك عوامل ديگري نيز به نوعي تاثير گذار هستند كه عبارت است از:

1-خطر يا علت اصلي خسارت (Peril) : خاصيت ذاتي يك ماده و يا يك وضعيت و با يك فعاليت و به عبارت ديگر عامل صدمه و آسيب مي باشد كه مي تواند به صورت فيزيكي ، شيميايي ، بيولو‍ژيكي مكانيكي ، ارگونوميكي ، و يا رواني ظاهر گردد.

2-مخاطره يا شرايط خطرزا HAZARD عواملي هستند كه خود حادثه تلقي نمي شوند اما مي توانند زمينه و احتمال وقوع حادثه و بروز خسارت را در آينده فراهم نمايند . به عبارت ديگر شرايطي هستند كه داراي ظرفيت نهايي آسيب رساني مي باشند .مثلا" در جريان رانندگي تصادف خطر و يا علت اصلي خسارت و سرعت و يا يخ زدگي جاده مخاطره و احتمال به وقوع پيوستن آن را ريسك مي گويند .

تقسيم بندي ريسك :
1- ريسكهاي سوداگرانه يا سفته بازي Speculative Risk:
- ريسكهايي هستند كه در اثر تغيير در شرايط اقتصادي ايجاد مي شوند.
- در اين ريسك هم احتمال بروز زيان وجود دارد و هم سود ، مثل بازيهاي شانسي ، قمار ، شرط بندي و يا سرمايه گذاري.
- اين ريسك چون صاحب سرمايه انتظار سود دارد و به دليل اينكه بيمه گران قادر به ارزيابي عوامل موثر در ريسك نمي باشند بيمه پذير نيست.
- به علت احتمال سودآوري داراي جذابيت از نظر پذيرش ريسك مي باشد.
2-ريسكهاي واقعي يا خالص Pure Risk :
ريسكهايي مي باشد كه به دليل بروز خطرهاي فيزيكي ظاهر شده و اثر تخريبي از خود بر جاي مي گذارد . اين ريسك فقط داراي احتمال زيان و يا بروز خسارت مي باشد . بدين معني كه در صورت وقوع نتيجه آن صرفا" زيان بوده و اگر اتفاق نيافتد وضعيت تغيير نمي كند . مثل حوادث رانندگي ، آتش سوزي و زلزله که هميشه ناخوشايند و زيانبار هستند و تحت شرايط مشابه قابل تكرار و محتمل الوقوع مي باشد و از طرفی افراد و يا سازمانها به طور عموم از ريسكي كه نگهداري مي كنند رضايت ندارند ، چرا که با استفاده از حساب احتمالات و قانون اعداد بزرگ توانايي شخص براي پيش بيني درجه و يا درصد احتمال وقوع آنها زياد است . بيشتر ريسكهاي اين طبقه ماهيت بيمه شدن دارند .
تقسيم بندي ريسك خالص:
الف) ريسكهاي ذهني Subjective Risk ريسكهايي هستند كه در عالم خيال و در ذهن شخص ظهور مي كند و تنها بستگي به ذهنيات و تصور فردي دارد كه به آن فكر مي كند . شدت و ضعف اين ريسك بستگي به باورها و عدم اطمينان و نگراني فرد از آن موضوع دارد . مثل ترس از تاريكي و يا ترس از ورود به قبرستان در شبانگاه ، به دليل آنكه فرآيند وقوع آنها مشخص نبوده و ابعاد آنها قابل اندازه گيري نمي باشد . بيمه گران در برخورد با اين ريسك بسيار با احتياط عمل مي كنند .
ب) ريسكهاي عيني Objective Risk ريسكي كه در عالم واقع امكان بروز دارد و در صورت وقوع موجب خسارت و زيان مي گردد . تمام ريسكهاي تحت پوشش بيمه و اكثر ريسكهاي تحت كنترل مديريت ريسك عموما" جزو خطرهاي عيني مي باشد .


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر