نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

تجدید ساختار

:تجدید ساختار صنعت بیمارستان برای کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی  عمومی:

نقش جایگزینی ورود:

چکیده:

دراین مقاله ما به بررسی جنبه های عقلانی اقتصادی ناشی از کوچک سازی به طور مشخص درصنعت بیمارستان در سراسر جهان در دهه اخیر به عنوان یک اقدام برای کنترل هزینه های مراقبتهای بهداشت عمومی پرداخته ایم. باتوجه به نمونه ای از یک بیمارستان ایتالیایی ماشواهد تازه ای را درجایگزینی خدمات بیمارستان داریم.متفاوت با مطالعات دیگر براساس اطلاعات آمریکای شمال ومحدوده ازپیش تعیین شده به عنوان مدل تابع هزینه برآوردمایک مشخصه عمومی وآزمایش این مدل دربرابر مدلهای سنتی به عنوان مثال مدل ترانسلوگ است.

تمام مشخصات را از مدل جانشین آلن وموریشیما استخراج شده است وبه دست آوردن یک تصویر نسبتاً سازگار درتمام مدلها مدنظر است. به طور خاص نتایج به ما نشان می دهد که درجه بسیار محدود جایگزینی بین عوامل تولید بیمارستان به ویژه بین تختهای بیمارستان وکارکنان پزشکی نشان می دهد. این یافته ها حاکی از آن است که سیاستهای تجربه ساختار درصنعت بیمارستان که به کاهش محدود تختها بدون دخالت مدیریت منجر شده است می تواند استراتژی مناسب برای هزینه های مراقبتهای بهداشتی کنترل نشده باشد.

1-مقدمه:

صنعت بیمارستان در سراسر جهان توسط یک فرآیند بزرگ اداره می شود که در دهه های اخیر سازماندهی شده است.درسطح کلان به منظور محدود کردن ظرفیت مازاد،تعداد عمومی تخت از طرف دولت مرکزی کاهش یافته است که تقریباً در هر نقطه قابل مشاهده است. درسطح خرد ، تعدادی از بیمارستان های دولتی وخصوصی در چندین کشور مشاهده شده است که نه تنها به عنوان یک پاسخ به کاهش میزان تخت بلکه برای بهره برداری از اقتصاد وبهبود کارایی وافزایش کیفیت مراقبت را دربرداشته است. روند حاضر در دو مرحله است: از یک سو نیاز شامل بهداشت عمومی به دولت هزینه ای را تحمیل می کند که برای پیدا کردن راهی جدید برای بهبود بهره وری وارائه خدمات بهداشتی ودرمانی مناسب است. تجزیه وتحلیل تجربی در زمینه عوامل مخارج بهداشتی نشان می دهد که همبستگی مثبتی بین همه هزینه بیماران بستری شده ومجموعه هزینه های بهداشتی وجود دارد.

به عنوان مصرف خدمات بیمارستان نشان داده شده است که سهم قابل توجهی از هزینه های سلامت درکل تعجب آور نیست که بیمارستانها سیاستهایی برای کنترل رشد هزینه خود داشته باشند. از سوی دیگر درک اینکه افزایش سن جمعیت باعث به وجود آمدن نیازهای مختلف می شود که باتوجه به سال گذشته باعث شده است که بیمارستانهایی که به صورت متمرکز کار میکنند به این تغییرات ساختاری نیاز خاصی خواهند داشت. این گستردگی تغییر شکل مداوم درصنعت بیمارستان تعدادی از سؤالات را به وجود آورده است که لازم است به آنها جواب داده شود. مشکل اول این است که آیا بیمارستان M  کارایی واثربخشی لازم را دارد یانه. همانطورکه برای بهره وری گفته شد به عنوان مثال مطالعه ای در ایالت آنتاریوکانادا انجام گرفته است که نشان می دهد منافع حاصل از ادغام بیمارستانها در مقیاس های کوچک مناسب بوده است. همانطور که برای اثربخشی این عوامل نگاه می کنیم به عنوان مثال می بینیم که ایالات متحده آمریکا با تمرکز برروی روشهای جراحی با نرخ پایین توانسته است حجم بالایی از بیماران را درمان کند. اما چالش این دیدگاه درمان بیماران مبتلا به سرطان است. سؤال دوم این است که آیا بیمارستان تمرکزبر پاسخهای استراتژیک مدیران در راستای کاهش تخت ها توسط دولتهای مرکزی ومحلی دارد. همانطورکه برای نرخ استعالگفته شده است پیداکردن پاسخهایی برای تأمین مالی بیمارستان مرتبط باشیم است. به طور خاص می توان گفت که در سیستم بودجه جهانی نرخ اشتغال پس از یک کاهش درعرضه تختهای بیمارستان کاهش یافته است درحالی که تأمین منابع مالی،میزان پذیرش را کاهش نداده است.

دردهه دو سیستم هیچ اثری از پارامترزمان بستری شدن نیامده است. همانطورکه برای رشد هزینه های بهداشتی به منظور درک نقش بالقوه تجدید ساختار لازم است یک موضوع مهم در مدیریت نیروی کار پس از کاهش تعداد بیماران بستری فکری شود. با توجه به منابع موجود، تعداد تخت وکادر پزشکی محدودی وجود دارد که این نشان می دهد که بعد ازکاهش تخت ثابت نگه داشتن تعداد بیماران وکیفیت درمان باید در رعایت کاهش نیروی انسان بیمارستان به منظور اجتناب از اتلاف منابع باشد. اما درحالی که در ایالات متحده کوچک سازی با کاهش کارکنان همراه بوده ودر کسورهای دیگر تجدید ساختار در این صنعت با کاهش تختها می باشد. اثر این سیاست در کنترل رشد هزینه های بهداشتی قابل حل است .از آنجاکه چند مقاله در برآورد کشش جانبی در تولید خدمات بیمارستان را بررسی و داده هایی را آورده است در این مقاله شواهدی برای اولین بار در درجه جایگزینی یک نمونه بیمارستان دولتی ایتالیایی را که به درستی نشان دهنده شیوع تولید عمومی خدمات بهداشت ودرمان است واز همه مهمترین بودجه عمومی برای هزینه های مراقبتهای بهداشتی را نشان می دهد. به طور خاص برآورد ما از مدل تابع هزینه های مختلف واستخراج عوامل جانشینی، با توجه به تمام بیمارستانهای فعال در ایتالیا مانند سایر کشور های اروپایی، صنعت بیمارستانهای اروپایی نیز گستره ای از تجربه های روند بازسازی می باشند وفشارهای مناسبی بر روی کنترل هزینه های خود داشته اند . با این حال کوچک سازی های اعمال شده توسط دولت مرکزی محدودشده است در حالی که منجر به کاهش نیروی کار شده است وباعث مسدود شدن گردش مالی گشته است وباعث افزایش تختهای بیمارستانی درمانگاه ها شده است .علاوه براین کشف ناکارآمد ممکن است تأثیر بالقوه مثبت بازسازی را تحت تأثیر قرار دهد. الباقی ساختار مقاله به شرح زیر است: بخش2: نظرسنجی اقتصاد کوچک سازی و لزوم مدیریت انسانی کارآمد نیز از جمله مباحث جایگزین خدمات بیمارستان است. تجزیه وتحلیل تجربی ما در بخش 3و4 آمده است که درآن توصیف مدل سازی استراتژی مارا نشان داده وپس از آن ما ویژگی نمونه وبرآورد هزینه های کا در بلند مدت در تابع مدل در نظر است. در بخش 5 ما شما را به چندین بررسی دعوت کرده وبرآوردهای کوتاه مدت را بررسی می کنیم.

2-کاهش تخت ها ونیروی کار مدیریتی:

در این بخش ما به طور خلاصه منابع موجود اندک در بررسی تأثیرکاهش سازی نیروی انسانی بیمارستان را بررسی کرده ایم. مدارک وشواهد نشان می دهد که اثرات تا حدودی متفاوت است. با توجه به شیوع تولید دولتی یا خصوصی در ایالات متحده آمریکا که درآن سهم خصوصی تولید بالاتر ازجاهای دیگر است. کاهش بستردر بیمارستان در بعضی مواقع با کاهش کارکنان همراه بوده است. در سال 2004 شیوه های مدیریت منابع عوامل مهم موفقیت در کاهش تخت بیمارستان ونیروی کار بوده است.به طور خاص به دنبال عملکرد مالی بیمارستانها تأثیر مثبت در روحیه کارکنان ورفاه در اثر کاهش وکوچک سازی داشته است. پیدا کردن نیروی انسانی بهتر وبا کیفیت برای مراقبت وکم تر در معرض خطر بودن،تنظیم ونرخ نجات، سطوح پایین نارضایتی وفرسودگی شغلی از عملکردهای کوچک سازی می باشد. درکشورهای دیگر به ویژه اروپا که درآن سهم عمومی تولید بالاتر است تجدید ساختار در صنعت به طور عمده نیاز به کنترل رشد هزینه های سلامت عمومی شده است. در واقع به عنوان مرور می توان گفت نسبت هزینه بیمارستان به هزینه های کل مناسب است. با این حال متفاوت از ایالات متحده تجدید ساختار روند شده است. ودر اکثر موارد به کوچک سازی تخت محدود شده است.درحالی که مدیریت نیروی کار وبرنامه ریزی با استفاده از نرم افزارهای لازم انجام شده است.البته این عامل در روند بازسازی موجب شده است تا تغییرات مداوم در ورودی به ویژه افزایش کارکنان به وجود بیاید. عوامل متعددی می تواند توضیح نوسانات را در ورودی به وجود آورد. به عنوان مثال نیاز به کار را می توان به شدت بیشتری از بیماران ارتباط داد. این ممکن است به افزایش گردش مالی مرتبط با تعداد بیماران وکاهش مدت اقامت آنها شود که صنایع بیمارستان کشورهای مختلف یک سیستم پرداخت آینده نگر را به تصویر رسانده اند. .یا ممکن است با افزایش کیفیت خدمات ویا اندازه گیری میزان مرگ ومیر این آمار را بدست آورد. در این مقاله ذکر شده است که تغییرات مشاهده شده در ورودی را از لحاظ اقتصادی برای کنترل هزینه های سلامت با تمرکز بر فن آوری رصد شود.بیمارستان در حالی که برآورد تولید وهزینه عملکرد وتجزیه وتحلیل بهره وری را دارد مطالعات اقتصادی کار نیز جایگزین ورود در تولید خدمات بیمارستان است واز همه مهمتر دراطلاعات آمریکای شمالی نیز دیده می شود مطالعات توسط کولی وبتول در سال 1982 آغاز شده است وبا تمرکز بر تعمیر ونگهداری شرکتهای بهداشتی وسازمانها در ایالات متحده بوده است. وپیدا است که خدمات اداری مکمل تمام ورودی های دیگر هستند اما جانشین بین همه جفت ورودی ها ی دیگر وجود دارد. به طور خاص کشش جانشینی آلن بین کارکنان حوزه پزشکی وهزینه های عملیاتی تخمین زده می شود ونشان می دهد که فرصت جایگزینی کم است. مطالعه بیمارستانهای در آمریکا تأیید این نتیجه را دارد. این تخمین حتی پایین تر از تنظیم خروجی برای مشکلات مشابه در جایگزینی بین ورودی را برای کاردر پزشکی وپرستاران در بر داردکه به مقدار 0.35 در  هردو نوع بیمارستان دیده می شود. بیمارستانها ومحاسبات آنها پیدا کردن جایگزین قابل توجه بین پرستاران وسایر کارگران است. با توجه به بیمارستانها در کبک  کانادا مطالعات قبلی تخمین زده است که بیمارستان تابع هزینه با پنج ورودی مانند نیروی کار،مواد مخدر،مواد غذایی،لوازم وانرژی است.

 


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر