نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری:

 تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری:

 

 

چکیده:

این تحقیق در مورد خوشه های صنعتی و بیشتر در مورد ثرات مزیت رقابتی که ایجاد تمرکز می کند انجام شده است. این مطالعه یک رویکرد متفاوت را ارائه داده است که در آن انجام تحقیقات تجربی بر سه نوع از پارک های تایوان(پردازش صنعتی مناطق)،مناطق صنعتی،و پارک های علم انجام شده است که در آن توسعه اقتصادی به صورت خاص بررسی شده است. و ویژگی های خوشه صنعتی را ارائه نموده است. این مطالعه به بررسی اثرات منابع و روابط خاص در میان شرکت های خوشه ای در عملکرد نوآوری و در مدیریت دانش به عنوان واسطه برای بررسی متمرکز شده است. بررسی،تجزیه و تحلیل رگراسیون،وتجزیه و تحلیل همبستگی پروب برای اثرات ویژه منابع و روابط میان خوشه های صنعتی در مدیریت دانش سازمانی و نوآوری عملکرد انجام شده است. مدیریت دانش به عنوان واسطه در خوشه های سازمانی در زمینه نوآوری شرکت های بزرگ بررسی شده است. و در نتیجه فرضیه های تحقیق درست از آب درآمده است. یافته های این مطالعه برای تحقیق بیشتر و تفکر استراتژیک در مورد عملیات شرکت های بزرگ ارزشمند است.

کلیدواژه ها:خوشه های صنعتی،مدیریت دانش،عملکرد نوآوری،اثرات واسطه.

1-مقدمه:

در طول چند دهه گذشته محققان به صورت اختصاصی تلاش های خود را در رابطه با مدیریت دانش خوشه های صنعتی و نوآوری افزایش دادند. دانش برای شرکت های بزرگ که فعالیت های نوآورنه دارند لازم است. با این حال شرکت های در مقیاس بزرگ به صورت پیچیده ای با کمبود دانش مواجه هستند. با توجه به منابع محدود،شرکت تلاش برای همکاری با شرکت های دیگر برای بدست آوردن دانش و یا منایع و شرکت در یادگیری متقابل سازمانی به منظور و ارتقاء عملکرد نوآوری اقدام می کند. خوشه صنعتی یک شکل سازمانی جدید است که هدف آن ارتقاء توسعه منطقه ای می باشد. با تشکیل یک خوشه شرکت می تواند هزینه های سرمایه گذاری خود را کاهش و کسب وکار حرفه ای خود را تسهیل،دانش و روشی برای دسترسی به تامین کنندگان آن را در برداشته باشد. و پرورش نیروی کار حرفه ای و ایجاد اثرات خوب از تکنیک و دانش و هم چین در نهایت افزایش قدرت برای شرکت ر دربرداشته باشد. اغلب مطالعات موجود در خوشه های صنعتی ،بحث در مورد روابط و اثرات بین سیستم های نوآوری یا فعالیت ها است. و مدیریت دانش شرکت های خوشه ای اگرچه از نظر عملکر نوآوری دانش از عوامل مهم در خوشه های صنعتی است،اثر خوشه های صنعتی در نوآوری عملکرد و نقش مدیریت دانش به عنوان یک میانجی می باشد. با افزایش اهمیت مدیریت ذانش و  نوآوری آنچه که سطح فعلی آگاهی از مدیریت دانش در ارتباط با شرکت های خوشه ای است بالا می باشد.  با منابع خاص و روابط مشخص شرکت های خوشه ای اثرات آن بر مدیریت دانش شرکت های بزرگ قابل توجه بوده و آیا عملکرد آنها تحت تاثیر قرار خواهد داد؟. هدف از این مطالعه بررسی نظریه ای در مورد اثرات دانش مدیریت در وه اعتبرعملکد وآر و تلاش به منظور کمک به مدیریت تئوریک و عملی است. از لحاظ شاخص،توسعه خوشه های صنعتی برای سال 2009-2007،تایوان رتبه اول را در سراسر جهان با توجه به رتبه های رقابتی WEF (مجمع جهانی اقتصاد 2009-2007) را داشته است. در این موقعیت پیشرو نشان می دهد که مزیت رقابتی صنعت خوشه ای در تایوان توسعه یافته است. پس از اصلاحات اقتصادی در چین،توسعه اقتصادی تایوان خیلی برجسته تر شد. چین در حال شکل گرفتن نشانه هایی از مدل تایوانی برمبنای میزان صادرات خود بود. بیش از 200 منطقه تحت مدل EPZ در حال حاضر در سراسر جهان وجود دارد. بنابراین سه نوع اصلی از این پارک ها برای به وجود آوردن خوشه های صنعتی تایوانی به عنوان شخص در این مطالعه هستند.

2- فرضیه های پژوهش:

با توجه به هدف پژوهش و انگیزه،این مطالعه 4 فرضیه را در راستای کشف اثر روابط بین مدیریت دانش خوشه های صنعتی و عملکرد نوآوری ر در نظر گرفته است. شرح این نظریه ها در زیر دیده می شود. با توج به اثر خوشه های صنعتی ،شرایط برا خوشه های موفق به این معنی است که شرکت باید شبکه ای از به اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات را تشکیل دهد. بناراین مناطق خوشه ای با دانش های پیشرفته و تکنیک ها برای شرکت ها ی جدید جذاب هستند. زیرا آنها می توانند قابلیت های صنعتی و دانش را تقویت کنند. در اقتصاد دانش،اطلاعات و تبادل دانش در خوش ها می تواند توانایی های شرکت را افزایش داده و منجر به خلق دانش شود. با توجه به این یافته ها،این مطالعات نشان می دهد که تعامل و تبادل در خوشه صنعتی می تواند بردانش متمرکز باشد. استفاده از منابع خوشه و روابط توسط شرکت برای بدست آوردن مدیریت دانش یا ایجاد دانش جدید تحت تاثیر فعالیت عملکرد نوآورانه است.

H1 :خوشه های صنعت معنادار  مثبت تحت تاثیر دانش مدیریت:

مدیریت دانش،تسهیل تبادل اطلعات موثر وکاهش در هزینه ها را دارد. آفون و پورتر در تحقیقات خود نشان دادند ک فعالیت های نوآورانه کلیدی برای بدست آوردن دانش جدید تجاری و ایجاد ارزش در شرکت است. فعالیت های نوآورانه شرکت به این معنی است که کاربرا به کمک روش های ضمنی به ایجاد دانش جدید و مفاهیمی از محصولات جدید ر به وجود بیاورند. در نهایت افراد در فرایند نوآوری دانش را گسترش داده و به گروه ای مختلف و حتی سازمان های مختلف ارائه می کند. بنابراین دانش مدیریت یکی از اشکال اصلی کاش عدم قطعیت است که به اصلاح سیستم های فنی منجر می شود. تحقیقات نشان می دهد که افزایش دانش، بازده مدیریت را در نوآوری بالا می برد. در مطالب فوق فعالیت های نوآوری ایجاد یک محیط برای تبادل دانش است. همانطورکه برای توسعه محصول افزایش نوآوری به نوبه خود باعث تقاض برای دانش و توسعه دانش های گوناگون برای یکپارچه سازی فعالیت هاست. بنابراین مدیریت دانش و فعالیت های نوآورانه با به اشتراک گذاری ارتباط دارد.

H2  :مدیریت دانش-همبستگی معنی دار و مثبتی با عملکرد نوآورانه دارد.

خوشه های صنعتی ،افزایش عمق و وسعت همکاری و رقابت و گردهم آوردن صنایع مختلف به شکل شبکه های ارتباطی باعث افزایش عملکرد عملیاتی شرکت ها می شود. محققان استدلال می کنند که همکاری هردوشرکت بالادستی و پایین دستی به طور موثر هزینه های مبدلات را پایین آورده و قراردادهای ثابتشان را توسعه می دهد. وجود توسعه به منظور ارتقءمعاملات است. از نظر تئوری ،تعامل مثبت یک عامل کلیدی برای شرکت های رقابتی است. خوشه های صنعتی می توانند عملکرد نوآورانه شرکت را تقویت کند. براساس مطالب فوق از طریق خوشه های صنعتی،شرکت ها می توانند به آسانی منابعر را به دست آورند و در نتیجه هزینه را کاهش دهند. این رویکرد تقویت اثرات رابطه خوشه ای را درپی داشته که به نوبه خود شرکت ای بزرگ را تحت تاثیر عملکرد نوآورانه  قرار می دهد.

H3 : خوشه های صنعتی معنادار و مثبت تحت تاثیر عملکرد نوآورانه.

تعداد زیادی از دولت ها از خوشه صنعت به عنوان ابزار سیاست توسعه اقتصادی منطقه ای برای جذب استعداد که در نتیجه آن افزایش دانش بوده است کارهای زیادی کرده اند. از طریق تشکیل خوشه شرکت میتواند هزینه های سرمایه گذاری خود را کاهش داده و دسترسی به  تامین کنندگان مشترک و پرورش نیروی کار حرفه ای و ایجاد ی اثر از تکنیک ها و دانش است. محققان اشاره می کنند که ساختار شبکه متحد یک سازمان می تواند از طریق به اشتراک گذاری دانش تقویت شود. به گفته لئوناردوسوآپ،خوشه های صنعتی به شدت رقابتی بوده و برخی از مهارت های مهم در مدیریت کسب وکار و یا تکنیک های کار با دانش بری خوشه های صنعتی جهت حمایت از فعالیت های صنعتی ضروری می باشد. پیدا کردن شبکه های دسترسی حیاتی به اطلاعات و کسب دانش مثبت و با بهره برداری از دانش در عملکرد نوآورانه است. در نهایت دانش است که درگسترش فرایند نوآورانه در بخش های مختلف و حتی ستزمان را به وجود می آورند. در یک اقتصاد دانش،تبادل اطلاعات و دانش است که توانایی شرکت را تقویت و خلق دانش و عملرد نوآورانه را افزایش می دهد. با توجه به مطالب فوق خوشه صنعت یک سیاست مهم بری دولت ها است. هنگامی که در حال توسعه اقتصادی و منطقه ای هستند خوشه های صنعتی نه تنها در بالابردن روابط و سازماندهی مجدد منابع نقش دارند بلکه جذب اتعداد نیز می کنند. بنابراین شرکت ها می توانند یک نیروی کار حرفه ای را برای به دست آوردن دانش و تکنیک در راستای افزایش عملکرد نوآورانه پرورش دهند. این مطالعه فرض می کند که رابطه ی میان خوشه های صنعتی،دانش مدیریت و عملکرد نوآورانه وجود دارد.

H4  : مدیریت دانش واسطه قابل توجه و مثبت در اثر خوشه ای صنعتی برعملکرد نوآوری است.

3-روش کار:

3-1چهاچوب تحقیقات:

این مطالعه اول یک چهارچوب پژوهش را ایجاد می کند ،سپس با ستفاده از فرضیه ها نتیجه گیری می کند و در نهایت ابزار تجزیه و تحلیل ،روش های آماری،روش نمونه گیری،و سختار نمونه را توصیف می کند. نرم افزار آماری SPSS اجازه می دهد تا برای تجزیه و تحلیلداده های پرسشنامه ،شرح یافته های پژوهش و مقایسه نظریه ها با نتایج تجربی اقدام کرده و همه با هدف نتیجه گری از این مطالعه می باشد. همینطور در مروری برمنابع این مطلعه خوشه های صنعتی را ب دو متغیر تقسیم کرده است. یکی منابع خوشه ای و دومی روابط خوشه و تقسیم مدیریت دانش و کسب و اشاعه و ذخیره سازی دانش اقدام رده است. عملکرد را به عملکرد بازار و عملکرد محصول تجزیه می کند که به عنوان متغیرهایی در خدمت مطالعه است. شکل 1 چهارچوب پژوهش را نشان می دهد.

3-2:تعاریف عملیاتی و اندازه گیری متغیرها بری تمام موارد:

برای تمام موارد این مطالعه از مقیاس طیف پنجگانه لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف استفاده کرده است . تعاریف عملیتی در زیر آمد است.

3-2-1خوشه های صنعتی:

خوشه های صنعتی به دو متغیر ب شش مورد برای منابع خوشه و پنج مورد روابط خوشه در مجموع 11 مورد تقسیم شده است.

3-2-2مدیریت دانش:

مدیریت دانش به دو متغیر تجزیه شده که 8 آیتم آن برای ایجاد و کسب دانش و 8 مورد برای انتشار و ذخیره سازی دانش ک در  مجموع 16 مورد است.

3-2-3 عملکرد نوآورانه:

عملکرد نوآورانه به دو متغیر و 5 مورد برای عملکرد بازار و 5 مورد برای عملکرد محصول که در مجموع 10 مورد است تقسیم شده است.

3-3پژوهش و طراحی نمونه گیری:

در شکل گیری خوشه های صنعتی،مناطق ویژه اقتصادی سهم برجسته ای در توسعه اقتصاد ملی و شاخص های مهم از توسعه خوشه صنعت درد. افرد در این مطالعه از سه نوع اصلی از پارک های صنعتی خوشه ای در تایوان بررسی انجام دادند.1-پارک های علم 2-مناطق پردازش اطلاعات3-مناطق صنعتی.

جدول 1 شرح انواع پارک ها را نمایش می دهد. منابع اطلاعاتی این مطالعه عبارتند از پارک های علم،پرداژش صادرات مناطق و مناطق صنعتی در تایوان است که در خدمت تحقیق می باشد. انتخاب نمونه تصادفی طبقه بندی شده توسط شرکت هایی با همین ویژگی ها در صنعت خوشه بود و بازده نمونه های جزئی برای تحقیقات و نتایج به دست آمده را در وضعیت کلی نشان می دهد. در مجموع 1500 پاسخ دهنده پرسشنامه دریافت کرده بودند که 210پرسشنامه قابل استفاده بوده است. نرخ بازاریابی در حدود 14%که 38 پرسشنامه از پارک های علم،50 پرسشنامه از مناطق پردازش صادرات و 122 پرسشنامه از مناطق صنعتی بوده است. سطح اعتماد با 95%ز مونه های با میزان خطای ±6.72% است. 73%پرسشنامه یعنی 154 عدد از آنها از صنعت مواد غذایی،پلاتیک،شیمی،ماشین آلات،نمایشگرهایLCD،اوپتیک و انرژی بوده و 27%باقیمانده یعنی 56 پرسشنامه از دیگر صنایع مانند بازرگانی،نرم افزار و خدمات بازرگانی است.  از شرکت هایی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند 31 عدد از آنها بیش از 1000کارمند داشته و 16عدد از آنها دارای گردش مالی سالانه بیش از 334 میلیون دلار بوده است.

جدول 1 آمار پارکها در خوشه صنعت

پارک ها

تعداد شرکت ها

تعداد کارمندان

حجم کسب وکار

منطقه پردازش صادرات

538

69.892

126.5

منطقه صنعتی

13.782

556.231

2.495.2

پارک علم

856

237.841

717.8

مجموع

15.176

969.964

3.339.5

 

 

4-تجزیه و تحلیل تجربی:

4-1قابلیت اطمینان و تحلیل عاملی :

در این مطالعه سه بعد وجود دارد همانطور که در جدول 2 دیده می شود. تمام مقادیر آلفای کرونباخ می باشد. که نشان می دهد پرسشنامه ،قابلیت اطمینان خوبی داشته و به وضوح هریک از ابعاد طبقه بندی با توجه به اینکه تمامی مقادیر بالا است با غلظت بالایی قابل توجه است. این ارقام نشان می دهد که اعتبار پرسشنامه بالا بوده است. روش تجزه و تحلیل عامل مشترک به صورت دوبه دو به صورت مستقل از متغیرهای مربوطه ناشناخته براساس ساختار مدل فاکتوریل ستخراج شده است. برای تایید اینکه آیا داده ها مناسب برای تجزیه و تحلیل رسمی هستند. این مطالعه برای اولین بار مقدار KMO را که در اصل برنامه ریز در سوالات بود را انجام داد. همه مقادیر KMO بالا 0.87 می باشد. بنابراین داده ها مناسب برای تجزیه و تحلیل می باشد. با استفاده از روش مولفه های اصلی و تحلیل فاکتورها این مطالعه چکیده شش عامل و 20 سوال را با تنوع توصیفی بیش از 67.3% را ارائه داده است.

4-2تجزیه و تحلیل همبستگی:

تجزی و تحلیل همبستگی پیرسون ارتباط بین متغیرها را تایید می کند. با توجه ب جدول 3 اگرچه اثر منابع خوشه ای صنعتی بر عملکرد بازار و اثرات خوشه صنعتی در روابط بین عملکرد محصول ناچیز است. آنها سهم کوچکی در این رابطه دارند. با این وجود مقدار P زیر 0.05 بوده و به این ترتیب همبستگی میان متغیرها مهم بوده ومثبت است. ارتباط بین دانش و کسب و ذخیره سازی و اشاعه در خوشه صنعتی هردو قابل توجه  و مثبت است. بنابراین اصل منابع و ارتباط از خوشه های صنعتی می تواند موجب افزایش درجه ای از مدیریت دانش باشد. با افزایش مدیریت دانش،عملکرد نوآورانه،ارتباط معنی داری با عملکرد بازار و محصول دارد. بنابراین داده ا از تئوری های H3,H2,H1  در خوشه صنعت و مدیریت دانش به طور مستقیم مهم و مثبت بود. و ارتباط بین نوآوری شرکت های بزرگ وجود دارد.

4-3تجزیه و تحلیل رگراسیون:

جدول 4 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگراسیون را نشان می دهد که نشان می دهد خوشه صنعتی و منابع و روابط آن می تواند تحت تاثیر مدیریت دانش و عملکرد نوآورانه باشد. ضرایب مد 1 به طور کلی قابل توجه است. و به این معنی است کهخوشه صنعت به طور قابل توجهی مثبت و تحت تاثیر مدریت دانش بوده و در نتیجه از تئوری H1  حمایت می کند. ضریب مدل 2و3 نیز مهم است به این معنی که منابع و روابط در خوشه صنعت مدیریت دانش نفوذ کرده است. ضرایب مدل 4 نیز قابل توجه می باشد و نشان می دهد که خوشه صنعت تحت تاثیر عملکرد نوآورانه به صورت معنادار و مثبتی است. به عبارت دیگر هنگامی که یک شرکت در صنعت است،درجه ای از عملکرد بالای نوآوران دارد. در نتیجه  می تواند از تئوری H3 حمایت کند. ضرایب مدل های 5و6 نز قابل توجه است. بنابراین منابع و روابطعملکرد نوآورانه در خوشه صنعت نفوذ کرده است.  به طور مشابه مدیریت دانش ،خلق دانش و کسب آن،ذخیره سازی دانش و عملکرد نوآورانه نفوذ داشته است. ضرایب مدل 7 نیز قابل توجه است. و یادآوری می کند که مدیریت دانش،عملکرد نوآورانه معنی دار و تاثیر مثبتی دارد. ب دیگر زمانی که مدیریت دانش سازمانی رضایت بخش است عملکرد نوآورانه بهتر است در نتیجه از H2  حمایت میکند. ضرایب مدل های 8و9 نیز قابل توجه است و نشن می دهد که شرکت هایی که به خلق دانش و کسب و ذخیره سازی دانش داشتند ،عملکرد نوآورانه نفوذ بالایی داشته است.

جدول 2  تحلیل علمی

ابعاد/عوامل و متغیرها

فاکتور وبرگیری

مقادیر ویژه انباشته

توضیح

مقدار الفای کرونباخ

منابع خوشه صنعتی

 

4.70

36.82

0.86

1-این شرکت به راحتی می توان افراد با استعداد و با سطح آموزشی بالا را به دست آورد

0.86

 

 

 

2-این شرکت م تواند استعدادی باتجربه  و مورد نیاز را به دست آورد.

0.84

 

 

 

3-این شرکت می تواند استعدادهای فنی را حفظ کند.

0.80

 

 

 

4-این شرکت می تواند تعامل فنی و نوآورانه بین کارکنان به وجود آورد.

0.70

 

 

 

ارتباط خوشه صنعت

 

1.45

68.34

0.87

7- این شرکت می تواند همکاری با شرکت های بالادست و پایین دست برای کاهش هزینه داشته باشد

0.78

 

 

 

8-این شرکت می تواند با شرکت در رنجیره تامین روش های نوآورانه ای را به خود اختصاص دهد.

0.77

 

 

 

9-این شرکت می تواند تبادل اطلاعات و به اشتراک گذاری را بالا برد.

0.78

 

 

 

10 این شرکت می تواند به راحتی بین شرکت ها و فرد روابط را ارتقا دهد.

0.79

 

 

 

11-این شرکت می تواند به راحتی اتحاد استراتژیک را توسعه دهد.

0.78

 

 

 

مدیریت دانش

 

 

 

 

خلق دانش و کسب آن

 

2.67

69.13

0.87

3-این شرکت ایجاد بازخورد پروژه خاص را برای بهبود عملکرد پروژه آینده ایجاد می کند.

0.75

 

 

 

4-ان شرکت ارزش ایجاد دانش و روش های جدید از طریق همکاری داخلیس را می داند.

0.84

 

 

 

5-این شرکت یک مکانیزم خوب برای تشویق کارکنان جهت بهبود خلاق و موثر دارد.

0.84

 

 

 

6-شرکت بسیاری از ایده های خلاقانه را از طریق روش های مختلف توسعه می دهد.

0.82

 

 

 

7-این شرکت سیستم جمع آوری اطلاعات را دارد.

0.82

 

 

 

8-ثبت شرکت و سازماندهی دانش به عنوان یک بانک اطلاعاتی

0.76

 

 

 

انتشار دانش و ذخیر سازی

 

4.80

36.55

0.84

11-کارکنان باید توانایی پخش و انتقال تجربه شخصی و دانش را در سازمان داشته باشند

0.74

 

 

 

12-این شرکت می تواند به طور کامل تکنیک های حرفه ای و دانش کار خود را حفظ کند.

0.87

 

 

 

13-کارمندان این شرکت می تواند اطلاعات مورد نیاز برای کار را از پایگاه داده و یادگیری اعضا بدست آورند.

0.80

 

 

 

14-کارکنان شرکت معمولا با اعضای دیگری برای حل مشکلات کار ارتباط برقرار می کنند.

0.80

 

 

 

15-این شرکت دارای مکانیزم مدیریت کامل برای تکنیک های حرفه ای و دانش است

0.88

 

 

 

16-شرکت تکنیک های مدیریت حرفه ای،دانش،محتوا ر توسط یک سیستم کامپیوتری دارد.

0.86

 

 

 

عملکرد بازار

 

 

 

 

عملکرد محصول

 

4.80

36.55

0.84

2-مشتریان این شرکت دارای تقاضای بالا برای محصولات و تکنیک ها هستند.

0.76

 

 

 

3-مشتریان این شرکت از محصولات و روش های تولید آن راضی هستند.

0.78

 

 

 

4-سهم این شرکت از بازار به طور مداوم افزایش می یابد

0.86

 

 

 

5-نرخ سود این شرکت هرسال افزایش می یابد.

0.74

 

 

 

6-سرپرستان ارشد با محصولات نوآورانه و تکنیکی راضی هستند.

0.74

 

 

 

7-از آنجا که توسعه و نوآوری محصول وجود دارد طراحی و بازنگری کم است.

0.80

 

 

 

8- از آنجا که توسعه و نوآوری محصول وجود دارد هزینه تولید محصولات مشابه پایین تر است.

0.77

 

 

 

9- از آنجا که توسعه و نوآوری محصول وجود دارد زمان محصولات مشابه کمتر است

0.78

 

 

 

10-برنامه های نوآورانه محصولات این شرکت معمولا موفق هستند

0.78

 

 

 

 

جدول 3 تجزیه و تحلیل همبستگی

منابع/متغیرها

mean

sd

1

2

3

4

5

خوشه صنعتj

3.33

0.71

 

 

 

 

 

Jارتباط خوشه صنعت

3.48

0.67

0.58

 

 

 

 

ایجاد دانش

3.59

0.71

0.17

0.26

 

 

 

ذخیر سازی دانش

3.54

0.68

0.48

0.46

0.36

 

 

عملکرد بازار

3.58

0.63

0.12

0.17

0.41

0.22

 

عملکرد محصول

3.38

0.62

0.14

0.13

0.58

0.21

0.63

 

 

4-4 تجزیه و تحلیل مدیریت دانش به عنوان یک اثر واسطه:

در این بخش برای تعیین اینکه آیا خوشه های صنعتی در عملکرد نوآورانه از طریق مدیریت دانش نفوذ کرده اند یا نه. با توجه به چهار واسطه به عنوان پایه که در شکل 2 آمده است پرداخته می شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل،مسیری میانجی را نشان می دهد. با توجه به شکل 2 تجزیه و تحلیل رگراسیون شامل ارتباط ضرایب در یک دیاگرام/ ) abcc است. اثرات خوشه صنعت در مدیریت دانش با مقادیر=0.42 βa     ،T=6.66 ، P<0.05 است و تاثیر مدیریت دانش برعملکرد نوآورانه تعادلی =0.53 βb     ،T=8.95 ، P<0.05  را نشان می دهد. و صنعت خوشه  بر عملکرد نوآورانه مقادیر c=0.16  β،T=2.4 ، P<0.05  را نشان می دهد. علاوه براین اثر غیر مستقیم خوشه های صنعت بر عملکرد نوآورانه ناچیز بوده و در مقدار =-007 βc /     ،T=-1.06 ، P>0.05 ست. بنابراین در اصل قابل توجه است که اثر مستقیم واسطه ناچز بوده است. و نشان دهنده احتمال وجود اثرات واسطه می باشد. بنابراین در صنعت خوشه، مدیریت دانش می تواند نوآوری شرکت های بزرگ را بهبود دهد. بنابراین نتایج از H4  پشتیبانی می کند.

جدول 4 تجزیه و تحلیل رگراسیون

متغیر ها

مدل1

مدل 2

مدل3

مدل4

مدل5

مدل6

مدل7

مدل8

مدل9

ثابت

2.35

2.72

2.47

2.96

3.10

3

1.50

1.94

2.79

خوشه صنعتی

0.42

 

 

0.16

 

 

 

 

 

منابع خوشه صنعتی

 

0.36

 

 

0.14

 

 

 

 

روابط خوشه صنعتی

 

 

0.41

 

 

0.16

 

 

 

مدیریت دانش

 

 

 

 

 

 

0.53

 

 

خلق و کسب دانش

 

 

 

 

 

 

 

0.55

 

ذخیره سازی و اشاعه

 

 

 

 

 

 

 

 

0.24

مقدارP

0.00

0.00

0.00

0.02

0.04

0.02

0.00

0.00

0.00

مقدار F

44.29

30.51

41.77

5.76

4.36

5.74

80.04

88.70

12.23

R2

0.18

0.13

0.46

0.03

0.02

0.03

0.28

0.30

0.06

ADJR2

0.17

0.12

0.44

0.02

0.02

0.02

0.27

0.30

0.05

D-W

1.72

1.67

1.75

1.89

1.89

1.90

1.76

1.90

1.81

 

 

5-نتیجه گیری مفاهیم و مدیریت:

5-1 نتیجه گیری:

تحت فشار رقابت جهانی مشارکت در خوشه صنعتی برای توسعه پایدار هم است. از طریق خوشه های صنعتی شرکت می تواند منابع را به طور موثر استفاده کند. هزینه های پایین تر بیاورد و رقابت را افزایش دهد.

علاوه براین نزدیکی جغرافیایی عملکرد نوآورانه شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. با تمرکز بر سه نوع عمده از پارک ها که در محاسبات  شاخص خوشه صنعت ی تایوان قرر دارد. این مطالعه پروب را به منابع خوشه صنعتی وروابط،مدیریت دانش و عملکرد نوآورانه گذاشته است.

چند فرضیه در مورد متغیر ها جای بحث دارد. تست های آماری تایید این فرضیه ها و روابط را بر عهده دارد. یافته های کلیدی به شرح زیر است.

هنگامی که منابع خوشه صنعتی کامل می باشد،شرکت به صورت عمودی در نقاط مرکزی اقدام به کاهش هزینه ها و به اشتراک گذاری منابع می کند. این اقدامات افزایش دانش و کسب وذخیره سازی و اشاعه را دارد که از تئوریH1  حمایت می کند. با خوشه های صنعتی ایجاد دانش سازمنی و کسب و ذخیره سازی و انتشار دانش می تواند نوآوری را تحت تاثیر قرار داده و مدیریت دانش را در داخل شرکت تقویت کند بنابراین از تئوری H2  حمایت می شود. پس از شکل گیری خوشه های صنعتی شرکت به طور مستقیم تحت تاثیر عملکرد نوآورانه با اثرات مثبت و قابل توجه است. در عمل،دستیابی به منابع و اطلاعات ز طریق خوشه های صنعتی آسان خواهد شد و تعامل بیشتر بیان سطوح مختلف دولت،مدارس،شرکت ها و شرکت های بالادستی را در پی خواهد داشت. و در نتیجه عملکرد نوآورانه بهتر خواهد بود. این مطالعه نشان می دهد که در تشکیل یک خوشه صنعتی شرکت ها به راحتی می توانند منابع و هزینه های پاین تر ودر نتیجه تقویت اثرات روابط خوشه که تحت تاثیر عملکرد نوآورانه شرکت های بزرگ است را به دست بیاورند. علاوه براین تجزیه وتحلیل آشکار قابل توجه اثرات مثبت صنعت منابع خوشه بر عملکرد نوآورانه و ارتباط خوشه صنعتی بر عملکرد نوآورانه در H3 است . در نتیجه از داده ها حمایت می شود. شرکت با خوشه های صنعتی به عملکرد نوآورانه بهتری با توجه به مدیریت دانش می رسد. در عمل خوشه صنعتی نه تنها صنایع را متحد می سازد بلکه باعث جذب استعداد صنعت شده و منجربه تبادل اطلاعات و دانش و به استراک گذاری تکنیک ها می شود . با توجه به مدیریت دانش از طریق خوش های صنعتی شرکت ها کارای عملیاتی خود را افزایش می دهد. بنابراین خوشه های صنعت به طور غیر مستقیم عملکرد نوآورانه را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین با فرض این ارتباط داده ها توط H4 پشتیبانی می شود.

5-2 مفاهیم مدیریتی:

این مطالعه مفاهیم مدیریتی کلیدی را در زیر ارائه کرده است.


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر