نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی قبرس و کوروواسی

نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی قبرس و کوروواسی

 

چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز برای مجموعه دو کشور کوروواسی و قبرس در طول دروره سال های 2012-1990 در راستای صادرات پرداخته است. محققین ادعا دارند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش مبادلات تجاری می شود. محققان اغلب از استاندارد انحراف از میانگین از لگاریتم نرخ ارز به عنوان معیاری از نوسان نرخ ارز یاد می کنند.به طور کلی نتایج در این پژوهش نشان می دهد که این نوسانات اثرات منفی قابل توجهیدر صادرات کشورهای نمونه(کوروواسی و قبرس)دارد.

  1. مقدمه:

رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات در تعداد زیادی از مقالات نظری و تجربی بررسی و مطالعه گشته است و در نهایت به ارائه مدلی نظری انجامیده است. این مدل نشان می دهد که افزایش نوسانات نرخ ارز با عث افزایش عدم اطمینان از سود در قراردادهای منعقد شده با ارزگزانتر می گردد. مدل های دیگر نشان می دهد که سطوح بالاتری از حرکات نرخ ارز فرصتی بیشتر برای سود و در نتیجه منجر به افزایش صادرات گردد. روش دیگری که برخی از محققان پیشنهاد کرده اند مدلی است که در آن تغییرات نرخ ارز با سرمایه گذاری در بازارجبران شده و به رشد و تولید کمک خواهد کرد. این دامنه های مختلف از نتایج محققان که توسط مطالعات تجربی نیز موزد تایید قرار گرفته اند به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات تجارت بین الملل تبدیل شده است. اسن مقاله قصد دارد مدل اثرات نوسانات نرخ ارز را برای دو کشورقبرس و کوروواسی را بررسی کند.

در ادامه این مقاله به صورت زیر تقسیم بندی شده است

بخش اول:مروری بر منابع

بخش دوم: روش های مختلف اندازه گیری نوسانات نرخ ارز

بخش سوم: راه های ارائه شده

بخش چهارم: چهارچوب روش مورد بحث

بخش پنجم: نتایج حاصل از آزمون های آماری

بخش آخر: به نتیجه گیری از این اطلاعات می پردازد.

مروری بر منابع:

منابع زیادی در را بطه با این مساله وجود دارد هر دو مسیر مطالعاتی نظری و تجربی بررسی شده استMakenzie  در سال1999 به بررسی هر دو بعد نظری و تجربی این موضوع پرداخته است, با این حال در این بخش به قسمت های اصلی این مقاله می پردازیم. اولین مدل, متودOLS  می باشد که این مدل موردعلاقه ی آقای Makenzie می بود. اماClark در سال 1973 رابطه معنی داری بین میزان صادرات و نوسانات نرخ ارز را ارائه کرده بود. Hoper و Kohlhagen در سال 1978 تجارت دوجانبه و چند جانبه میان کشورهای توسعه یافته را ابا استفاده از مدل خطای استاندارد نوسانات نرخ ارز اسنی بررسی گردد. در سال 1980 شواهد تجربی دیگری در این بررسی ها وارد شدند بنابراین هیچ الگوی ثابت برای بررسی این موضوع برای تمام کشورها که بتواند رابطه بین نرخ ارز و صادرات را بررسی کند وجود نداشت. در حالیکه بسیاری نشان دادند که عدم ثبات در نرخ ارز باعث کاهش تجارت بین الملل می شود. در تلاش برای این توضیح  نتایج برخی از محققان توسط گروهی مورد بررسی دوباره در راستای ارتباط بین نوسانات نرخ ارز و تجارت بررسی گشت.Cushman در سال 1983 از مقدار متوسط نرخ واقعی ارز به عنوان مقدار نوسانات در مدل خود استفاده کرد.Cushman در سال1988 در تحقیق خود تفاوت مابین مقدار نقطه ای ارز و نرخ ارز در آینده و نرخ های فعلی را به عنوان یک جایگزین در مدل صادرات خود وارد کرد.Akahtar  و Hilton در سال 1984 به این نتیجه رسیدند که تغییرات نرخ ارز  عدم اطمینانرا در تجارت بین الملل به همراه دارد. Degrauwe در سال1988به یک مدل رسید که در آن مدل یک تولد کننده باید بین میزان فروش داخلی و خارجی خود تصمیم گیری کند. با فراهم نمودن برخی از مفروضات اساسی این مدل , فرض می شود تنها منبع موثر بر رفتار صادر کننده قیمت ارز حاصل ازصادرات می باشد . این محقق در مدل خود نرخ ارز را به عنوان عامل تغییر در میزان صادرات وارد کرد. پس از مطالعات Degrauwa, Peree  و Steinher در سال 1989 مدلی ارائه کردند که در آن میزان نرخ ارز به طور متوسط در آینده,گذشته و حال را می توان به عنوان شاخص بهتری برای نوسانات نرخ ارز باشد. اگرچه روش های آماری تجربی جدید, بعد از سال 1990 به وجود آمد,چندین محقق از روشARCH-GARCH  به منظور مدل سازی و اندازه گیری نوسانات نرخ ارز کشورهای قبرس و کوروواسی استفاده کردند. بعضی از محققان از روش VAR و VECM برای بررسی خواصی همچون ریشه واحد و میزان هم انباشتگی استفاده کردند. Chowdhury در سال 1993 به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت در کشورهای G-7 پرداخت. این محق مطالعات خود را بر روی اندازه گیری نوسانات نرخ ارز بر اساس انحراف استاندارد از نرخ رشد قرار داد. با وجود این همه تحولات اندازه گیری های سنتی از نرخ ارز مانند میانگین میزان انحراف استاندارد هنوز وجود دارد.

مطالعات تجربی اخیر تاکید کرده اند که نوسانات نرخ ارز اثرات منفی بر روی صادرات به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه دارد. با این حال Faroog و Jayed در سال2009رابطه بین مطالعات انجام شده توسط Hondroyiannis و Swamy و Tavlas و Ulan را ارائه نمود. با این حال در بیشتر این مدل ها از متغیرهای زیادی چشم پوشی شده بود.Yoan  و Awokuse در سال 2006 سعی کرد سه نتیجه را که شامل واریانس,نرخ ارز و صادرات باشد را ارائه دهد.نتیجه اول مطالعاتی برروی روشOLS  بوده که ثابت می کند که نمونه های مورد مطالعه می تواند با خواص آماری مانند ریشه واحد و یا هم انباشتگی ارائه گردد. نتیجه دوم این است که تحقیق تجربی و بر اساس شواهد در رابطه با نرخ ارز مخصوصا برای کشورکوروواسی و قبرس نمی تواند مستند باشد. سوما در بیشتر تحقیقات تجربی از استاندارد انحراف از میانگین متحرک که ناشی از لگاریتم نرخ ارز می باشد به عنوان معیاری از نرخ ارز در حال نوسان یاد شده است

مدل:

مدل تجزیه و تحلیل تجربی که توسطGolstain  و Kahan در سال 1976 ارائه گردید و به گونه ای می باشد که نوسانات نرخ ارز را در فصول مختلف سال نیز در نظر می گیرد. این مدل را می توان با استفاده ازمعادله1-1 نشان داد که در آنX صادرات واقعی,Px/Pw  قیمت نسبی,Gdp تولید ناخالص داخلی,Vاستاندارد انحراف از میانگین متحرک,d1,d3,d4 تغییرات فصلی وω میزان خطا را نشان می دهد. ارزش صادرات واقعی با استفاده از روش ارزش واحد ایجاد شده است. اولین متغیر که قابل توضیح می باشد قیمت است که با تقسیم قیمت صادرات هر بخش که یک شاخص مرکب جهانی است به دست می آید.متغیر دوم میزانGdp (میزان تولید ناخالص داخلی)می باشد و متغیر سوم بی ثباتی بازار که به دو روش1- بررسی نوسانات نرخ ارز در زمان های مختلف2-استفاده از انحراف استاندارد میانگین بدست می آید.برآورد ما از هریک از این تغییرات در معادله تاثیربر روی صادرات خواهد داشت.

اندازه گیری نوسانات نرخ ارز:

یکی از مسائل اساسی در موضوع مورد بحث اندازه گیری نوسانات است. نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند. لذا اندازه گیری این پارامتر نیز به این سادگی اتفاق نمی افتد,در نتیجهروشن است که احتمال اشتباه در اندازه گیری این پارامتر وجود داشته باشد. مطالعات تجربی استاندارد انحراف از میانگین باعث به وجود آمدن رابطه زیر شده است که در ان R نرخ اسمی ارز و M تعداد دوره که معمولا  بین 12-4 محدوده می باشد. انتقاد اصلی برای استفاده از استاندارد انحراف از میانگین متحرک این است که نمی تواند ارزش بالقوه ارز را تشخیص دهد. به گفته برخی از مدل های اقتصادی مقدار اصلی ارزش ارز که شامل مقادیر بالا و پایین ارز می باشد به عوامل غیر قابل پیش بینی بستگی دارد که بر روی صادرات تاثیر می گذارد. در این تحقیق از دو روش اندازه گیری نوسانات ارز استفاده شده است. اولین روش,روش استاندارد انحراف از میانگین متحرک که از لگاریتم نرخ ارز واقعی و روش دوم ثبت متغیرهای غیر قابل پیش بینی نرخ ارز است. ارزش نرخ ارز با مقدار متوسط آن تقسیم بر زمان می باشد. با استفاده از متغیرهای فرضی,تنها مقادیر محاسبه شده ی قبلی را می توان در نرخ ارز تاثیر داد و مقدار متوسط بالا و پایین آن%7-5 می باشد.

این محاسبات برای تعیین مقدار حرکت نرخ ارز به بالا و پایین می تواند موثر باشد,با این حال از آن جا که برای هر کشور ارش های مختلف بالا و پایین ارز وجود دارد و بر رفتار صادر کننده تاثیر می گذارد. این مقدار متوسط از%30-5 برای تمامی کشورها در نظر گرفته شده است

داده ها:

در این مطالعه اثرات نوسانات ارز ارز برای دو کشور قبرس و کوروواسی بررسی می شود. تمام داده های بدست آمده از آمار بین المللی اتحادیه اروپاIFS  از تولید ناخالص داخلی استخراج شده است. تمام داده های ما بین سال های 1990 تا 2012 می باشد.

نتایج تجربی:

در این بخش نتایج تجربی بدست آمده بررسی می شود. آزمونDiskey Ruller آزمون ریشه ای واحدی است که برای  ارزیابی  فرضیه که که هر متغیر در مقابل یک پارامتر ثابت قرار دارد و مجموعه ی متغیرهای مرتبه nاین آزمون است و به ما اجازه ی یکسان سازی را می دهد. این آزمون نشان می دهد که میزان %5 برای متغیر های XوP رد شده است صادق نمی باشد.در اکثر موارد نوسانات یکپارچه نمی باشد,بنابراین ما نتیجه می گیریم که تمام نتایجحاصل از آزمون ریشه واحد نشان می دهد که بسیاری از کشورها در نمونه آماری ما حداقل یک ریشه واحد را دارند. برای هر کشور یک مدل تصحیح خطا برای توسعه صادرات در نظر گرفته می شود. با این حال قبل از ورود به        مدلی,رابطه بلند مدتی بین متغیرهای موجود در معادله جاگذاری شده و تست می شوند. روش توسعه یافته توسطJohnsen و Juselious به صورت یک فرمول در 1-1 آمده است. نتایج در جدول 3-2 به صورت خلاصه آمده است و نشان می دهد که فرضه انباشتگی صفر(H: r=0) در بیشتر قسمت ها توسط تمام ریشه ها و همچنین حداکثر ارزش(λMax) نشان می دهد که تمام جریان های تجاری حداقل یک یا چند ارتباط  و یا اثر درازمدت دارند.

مدل تصحیح خطا:

آشکار است که تمام متغیرها در معادله1-1 حداقل یک ریشه واحد دارد که در جدول1 آمده است. گام بعدی این است که به منظور بررسی جریان صادرات باشد معیار نوسانات مورد بررسی قرار می گیرند. با این حال شناخت نوع هم انباشتگی به عنوان مثال تعداد وقفه ها در نوسانات فرض بر این است که تمام متغیر تک بردار هر جریان تجاری شال حداقل یک ارتباط است. با این همه آشکار است که مدل تصحیح خطا برداری را می توان در همه ی موارد مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از اندازه گیری نوسانات توسط این مدل در جدول5-4 ارئه شده است.

با توجه به نتایج ذکر شده  در جدول 5-4 نتایج تجربی نشان می دهد که مدل ذکر شده داده های رضایت بخشی را در مقادیرR2 داده ا علاوه براین تناسب آماری تمام معادلات در شرایط غیر زنجیره ای( برای هر دو روشLM و (ARCH وجود دارد. علاوه براین روش خای آماری بسیارمعنادار دیده می شود. و نشان می دهد که علامت  منفی  مناسب است. نتایج حصل از معادلات برآورد نشان می دهد که پویایی معادلات در بیشتر قسمت ها که تغییرات تولید ناخالص داخلی  و قیمت های نسبی هردو دارای اثرات قابل توجهی در میزان صادرات است. همانطور که توسط نتایج آزمون اصلی دیده می شود,یک اثر کوتاه مدت علاوه بر اثر درازمدت دارد. بررسی دقیق تر تغییرات و نوسانات نشان می دهد که هیچ یک از موارد بررسی شده با استفاده از روش اندازه گیری میانگین متحرک  قابل اثبات نیست با این حال برای مواردی که برای اندازه گیری آنها از نوسانات جایگزین استفاده شده است به نظر می رسد موارد آماری بیشتر قابل توجه باشد. بنابراین در نهایت نتایج  نشان دهنده ی این است که برای کشورکوروواسی یک متغیر با یک ضریب منفی وجود دارد..همانطور که در آغاز به آن اشاره شد کار تجربی متمرکز برروی اثر نوسانات برصادرات کشورهایکوروواسی و قبرس محدود می باشد. و باید در رابطه با موضوع مهمی که شامل تحقیقات تجربی و اندازه گیری نرخ ارز می باشد که توسط محققین نادیده گرفته می شود تحقیقات کاملتری انجام گردد.

خلاصه نتیجه گیری و پیامدهای سیاسی:

در این تحقیق مقدار مشخصی از آمار گرفته شده و چند متغیر هم انباشتگی در مدل تصحیح خطا برای دو کشور در رابطه با نوسانات نرخ ارز بررسی شد هر مدل در بردارنده چندین تست اقتصادسنجی در راستای تجزیه و تحلیل  داده های برپایه زمان مشخص می باشد.تجزیه و تحلیل تجربی به ما نشان می دهد که اگرچه نوسانات نرخ ارز در زمان تعیین شده به عنوان تابع اندازه گیری انحراف می باشد,موثر بر سطح صادرات در دو کشور کوروواسی و قبرس است. با این حال هنگامی که اندازه گیری های جایگزین استفاده می شود نشانه ای از یک تاثیر قوی برروی حرکات نرخ ارز نسبت به صادرات دیده می شود. به عنوان یک نتیجه آماری قابل توجه مقدار منفی برای کوروواسی برآورد شده است. و این نشان می دهد که سیاست گذاران باید نوسانات را برایبرخی از کشورها در هنگام سیاست گذاری در نظر بگیرند و به طور خاص اعمال سیاستی در راستای کاهش نوسانات غیر منتظره ی نرخ ارز می تواند به عنوان گزینه ای در راستای افزایش صادرات سیست گذاری شود. 


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر