نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

معیار و عملکرد صنعت

معیار و عملکرد صنعت

 

چکیده :

در این مقاله به تجزیه و تحلیل بهره وری مناسب و تئوری سازمان صنعتی  پرداخته شده است. این مقاله ثابت می کند. که یک سازمان صنعتی اگر کارآمد باشد. باید میزان تحمل ان اثبات شود. عملکرد صنعتی در بازده و شرایط فنی، تجزیه و تحلیل شده و هم چنین به عنوان یک جزء سازمان صنعتی می تواند شرایط را تغییر دهد.اندازه گیری عملکرد نشان می دهد که سازگاری با شاخص بهره وری وجود داشته و  اجزای آن جهت ارائه وضعیت قابل پیگیری است.

کلمات کلیدی: محدوده اقتصادی، سازمان صنعتی، کارایی، تجمع، بهره وری

  1. مقدمه :

در این مقاله من به تعریف معیار از طریقیک تابع در نقشه با دو آرگومان یعنی محک زدن شرکت و خروجی ان پرداخته ایم. که به صورت یک بردار اسکالر از صنعت سازمان یعنی بهره وری شرکت است. یک نقشه برداری خلاصه از برنامه های شرکت جهت شناسایی بهترین فناوری ها و یا معیار برای شرکت انجام شده است. عملکرد یک شرکت، میزان خروجی و ورودی را اندازه گیری کرده و بهره وری را با یک مفهوم به منظور صراحت اتصال به عملکرد بهره وری فوق نشان می دهد. این عملکرد ممکن است. مقداری بیش از عملکرد شرکت را نشان دهد اگر منابع بهتر به شرکت اختصاص داده شود. حد صنعتی  بر سازمان اثر گذرا است. و برئو در سال1995 عیوب را در اقتصاد یک سازمان به عنوان یک منبع ناکارآمدی کل به رسمیت شناخته و دیورت در سال 1983 آنها را برای تجزیه و تحلیل اقتصاد سازمان و تمرکز بر تحریف قسمت ها بررسی نموده است. من این ایده ها را در چهار چوب تحلیل فعالیت ها عملیاتی نمودم اما این بدون استفاده از اطلاعات قیمت های خارجی مانند قیمت های جهانی می باشد. اخبار دیگر این است که تئوری من در رابطه با معیار گسترش روابط دو عملکرد مبتنی بر مقدار اقدامات بوده و دیورت شاخص قیمت را اندازه گیری و باقیمانده را برای تولید محاسبه نموده است. ( تندا 2005) بیشتر عملکرد ترکیبی در راستای عملکرد صنعت یا شرکت وجود دارد که در ان اثرات ترکیبی دیده می شود. و بلک کربی و راسل در سال 1999 و بریس و همکارانش در سال 2003 نشان دادند که همه چیز در شرایط محدود می تواند اضافه شود. هم چنین بارتلز من  در سال 2000 درک مناسبی از بهره وری جمع آوری را به عنوان متوسط سهم وزن فرد برای محاسبه بهره وری بدست آورد. در واقع برسی و همکارانش در سال 2003 از قضیه 5 استفاده کرده و در نهایت خروج از شرایط بهره وری صنعتی را به صورت مساوی نشان دادند. هم چنین بالک در سال 2009 نشان داد که در یک محیط حسابدار مستقل با قیمت جداگانه و کمیت اطلاعات تغییرات قیمت در تغییر بهره وری مناسب است. من در حال حاضر اقدام تفسیر متعصبانه در راستای اندازه گیری ناکارآمدی یک سازمان صنعتی هستم. سهم اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل بهره وری و تئوری سازمان صنعتی است. تحقیقات ثابت می کند که یک سازمان صنعتی کارآمدی می باشد. و به مبنای تجزیه و تحلیل بهره وری می توان گفت که تنها در صورتی تحمل پذیر است که میزان ورودی و خروجی اثبات شود. نزدیکترین چهار چوب  ازلی و    پوکر در سال 1995 است که تشخیص کارایی  فنی و بازده و بهره وری را می دهد. دومین میزان بهره وری سازمانهای صنعتی است. انها تمام بازده را با استفاده از قیمت برنامه بهره وری صنعت محاسبه کرده و به عنوان یک کد در نظر می گیرند. در حالیکه من بازده خرد برای شرکت را در نظر گرفته ایم و نشان می دهد که خروجی بین پارامتر ناکارآمدی سازمان را نشان می دهد.

2: تعیین معیار: تجزیه و تحلیل قیمت:

نشان شرکت i بردار ورودی توسط x ≠0 و بردار خروجی آن yi≠0, i=1,….,I می باشد. بردار ورودی یک بعد مشترک و بردار خروجی یک بعد مشترک دارند و این رو بعد ممکن است متفاوت باشند. (برخی از اعداد صحیح مثبت). به عنوان مثال ورودی می تواند نیروی کار، سرمایه و زمین است در حالی که خروجی ممکن است کالا و خدمات متعدد باشد. بعضی از کالاها هم در ورودی و خروجی هستند. یک سازمان صنعتی را می توان با تخصیص (xi,yi)i=1,….I نشان داد که به طور خلاصه توسط (x,y) نشان داده می شود. اگر I=1 سازمان صنعتی انحصاری و اگر I=2 انحصار دو قطبی است. اگر Y یک ماتریس قطبی است ما باید رقابت انحصاری کنیم. اگر X یک بردار سطری است ما باید قیمت ورودی های به صنعت بگیریم برای اینکه با ورودی می توان هزینه را جمع کرد. بهره وری یک شرکت که توسط معیار ساختار آن (xi ,yi) در برابر سازمان های صنعتی (x,y) تعیین می شود. این یک مقایسه بین سطح خروجی واقعی شرکت و بهترین سطح خروجی دست یافتنی با بردار ورودی در دسترس، فقط به عنوان فارل (1957) روش اندازه گیری کارایی تولید و شفارد (1970) تابع فاصله خروجی است.

معادلۀ (1) :

برنامه (1) فرض می شود که فعایت های (xi,yi) می تواند با بازده ثابت نسبت به مقیاس و ورودی و خروجی که آزادانه قابل تصرف هستند اجرا نمود. اجازه دهید iε برنامه اولیه را بهینه سازی کنیم.

iε /yi خروجی بالقوه شرکت i  است با استفاده از فن آوری های علمی است و گسترش یافته است. iε  یک عدد بین صفر و یک است که کارایی شرکت برای شرکت i  را نشان می دهد. بهترین عمل شرکت و یا معیار مربوط به شرکت i  توسط 0< jƏ در برنامۀ (1) نشان داده می شود. قیمت سایه ای محدودیت در (1) توسط wi و pi  برای ورودی و خروجی به ترتیب نشان داده می شود.

حل برنامه های دوگانه:

معادلۀ (2)

این برنامه دوگانه اساساً رویه اصلی تحلیل پوشش داده ها، توسط چامس و همکاران (1979) اتخاذ شده است. ارتباط بین بازده و ارزیابی موضوع اصلی در این مقاله، توسط قضیه اصلی برنامه ریزی خطی ساخته شده است. با توجه به این قضیه برنامه اولیه و دوگانه، برارزش راه حل برابری:

معادلۀ (3)

جایگزینی محدودیت نرمال سازی قیمت برنامه (2) در معادلۀ (3). بهره روی شرکتi  :

معادلۀ (4)

این نتیجه یک ارتباط بین معیار و اندازه گیری شاخص قیمت و اندازه گیری شاخص قیمت ایجاد می کند. بازده، نسبت ارزش خروجی به ارزش ورودی در قیمت سایه ای است. گرجسکو و روگن (1951) آن را دلار بازگشت در چهارچوب پیچیده تر نامید که شامل سرمایه گذاری و لازم نیست در قیمت سایه ای باشد. نسبت بازده ثابت به مقیاس باید برابر با حداکثر سود باشد. یکی از ویژگی هایی که شاید تعجب آور باشد این است که نسبت در قیمت های خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد به دلیل اینکه تولید بالقوه شرکت i  نسبت کالای ویژه و همچنین به دلیل حضور ورودی های متعدد است. به عنوان مثال اگر مخلوط خروجی از یک شرکت در نظر برخی از ورودی ها نسبتاً فشرده است، قیمت سایه ورودی بالا خواهد بود.

ما در حال حاضر بهره وری از صنعت را به کار می بریم. این تعریف به فارل (1957) و فورساند و جالمارسون (1979) باز می گردد که آن را بازده ساختاری می نامند. مرتبط با آن جوهانسن (1972) تولید بالقوه صنعت به عنوان یک تابع از کل از ورودی تعریف می کند. پس از فارد گروسکوب (2004) ایده این بود که اختصاص ورودی ترکیبی از تمام شرکت ها با مقدار x=εxL باشد. که به عنوان یک بردار تولید کل و y=εyi توسط یک عامل گسترش ¼ بوده است. بر اساس نسبت بازده به مقیاس تکنولوژی صنعت توسط فناوری شرکت مخروطی به نظر می رسد که همان فن آوری به عنوان مرجع فن آوری در برنامه بهره وری شرکت (1) می باشد. از این رو دو جایگزینی منابع و هدف خروجی با استفاده از منابع صنعت x و هدف خروجی y اصلاح صورت می گیرد.

معادلۀ (5)

اجازه دهید ε حل کنیم برنامه (5). این یک عدد بین صفر و یک است که بهره وری صنعت را نشان می دهد. بهترین شرکت های عملی و یا معیار مربوط به صنعت توسط 0<jӨ در برنامه (5) می شود.

قیمت سایه محدودیت در برنامه (5) توسط w و p به ترتیب ورودی و خروجی دلالت می کند. این قیمت های صنعت برنامه دوگانه را حل می کند:

معادلۀ (6)

مشابه معادلۀ افزایش تولید بالقوه توسط معادلۀ زیر:

معادلۀ (7)

مشابه معادلۀ (4) بازده صنعت

معادلۀ (8)

3 سازمان صنعتی: اندازه گیری بهره وری:

برایس و همکاران (2003، قضیه 5) فار و زلینیوک (2003، فرمول 12-2) فارو گروسکوب (2004، ص 108) طرح پیشنهادی یک رابطه یه طرفه بین بازده شرکت و بهره وری صنعت را ایجاد کردند.

طرح پیشنهادی 1: بهره وری صنعت کمتر از وزن میانگین هارمونیک سهم بازار است.si/εi ε/1≥ε که si=pyi/py سهم بازار ارزیابی شده در قیمت تعیین شده توسط برنامه دوگانه (6) است. پروف در برنامه دوگانه (2) به لحاظ اجتماعی قیمت بهینه p/pyi  و w/pyi (که لازم نیست به طور خصوصی بهینه باشد). در نظر می گیرند. به طور خلاصه این قیمت ها با توجه به برنامۀ (2) امکان پذیر است. اما، کمتر از حد مطلوب خود در اینجا (حداقل رساندن خصوصی برنامه)

معادلات وسط متن

با استفاده از معادلۀ (3) ددر مجموع و با استناد به معادلۀ 7 و محدودیت نرمال سازی قیمت (6) ما به دست آوردیم:

معادلۀ وسط متن 2 ص 3

در عوض بازده صنعت  si/εiε>1≥ε می شود. بسط براین و همکاران (2003، ص259)، طرح پیشنهادی بعدی نشان می دهد که شکاف صفر است و تنها اگر قیمت خصوصی از شرکت ها منطبق باشند. کوپمن (1957) منجر به این می شود که تابع سود صنعت برابر با مجموع توابع سود شرکت است. گزاره (2) که بعدا مورد استفاده قرار خواهد گرفت نشان می دهد که یک سازمان صنعتی کارآمد است اگر تنها ویژگی های رقابت قیمت و ورودی آزاد باشد.

مدل رسمی را به یاد بیاورید. شرکت ها توسط ورودی- خروجی های غیر صفر نشان داده می شوند. (xi , yi) , i=1,…..,I که می توان با بازده نسبت ثابت به مقیاس و مصرفی رایگان اجرا شود. با توجه به این داده ها برنامه (1) بازده شرکت εi با قیمت سایه خصوصی ایجاد شده توسط برنامه دوگانه و برنامه (5) بهره وری صنعت ε و دوگانه دومی که در تعریف سهم بازار در طرح پیشنهادی (1) استفاده می شود.

طرح پیشنهادی (2): بهره وری صنعت برابر با سهم بازار وزن میانگین هارمونیک از بازده شرکت اگر تنها تمام بردار قیمت خصوصی نسبی مطابقت دارند. اثبات قیمت اختصاصی pi و wi در برنامه (2) حل شده است. پاسخ آن‌ها در این مقیاس بر اساس min w xi: pyi≤wxi.py=1  p,w≥0 است.... ادعا می کند که این قیمت ها برنامه (6) را حل می کند، مطالعات امکان سنجی هر یک از مقیاس برنامه های خطی را حمل می کنند. فرض کنید که قیمت ها مطلوب نیست.

پس از آن (p* , w*) با p*yj≤w*xj, p*y=1 وجود خواهد داشت و w*x از این رو w*xii برای برخی i  هستند، نابرابری در اثبات گزاره (1) الزام آور است. ممکن است راه حل های متعدد وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر دو شرکت یک واحد از خروجی با یک واحد از کار و یک واحد سرماسه تولید شود، و پس از آن

(x,y)= (xi,yi)i=1,2= ( (1,1),1) , ( (1,1), 1)  و بردار قیمت ورودی خصوصی (w1,w2) با wi نامنفی، w2 جمع به وحدت هستند. به این دلیل که بهره وری صنعت به طور کلی کمتر از میانگین بهره وری شرکت است که سازمان های صنعتی کمتر از حد مطلوب است. این یک شکل از ناکارآمدی تخصیصی است.

شرکت ها بهتر تقسیم یا ادغام می شوند، تخصیصی یا متنوع می شوند. این پس از بهره وری سازمان های صنعتی مورد بحث قرار خواد گرفت. سازمان بهینه صنعتی توسط معیار در برنامه (5) تعیین می شود.

تعریف1: بهره وری یک سازمان صنعتی (x,y) برابر است با Io=ε∑siiε که در آن si سهم بازار توسط برنامه متقابل مورد بررسی قرار می گیرد (6).

تعریف 1: نسترنکو و زلنیوک (2007) بهره وری گروهی از درآمد را از وابستگی به قیمت تعریف می کنند.

مطابقت با گزاره (1) بهره وری یک سازمان صنعتی یک عدد بین صفر و یک است با ارزش بازده کامل با توجه به گزاره 2.

باگتفت و وانگ (2005) کشف کرد که دستاوردهای بهره وری بالقوه یک سازمان صنعتی بهتر است از جمله آنچه که آن‌ها اثر هماهنگی می نامند.

پنج نمونه ساده اندازه گیری را نشان می دهد.

1 - یک صنعت با یک شرکت کارآمد را در نظر بگیرید: i=…ε ، سپس با طرح پیشنهادی 1، ≤1/∑sii=….ε از آنجایی که بهره وری یک صنعت کمتر از بهره وری یک شرکت است. بهره وری یک سازمان صنعتیIo=ε/….ε

2- یک صنعت که یک محصول از کار و سرمایه را تولید می کند در نظر بگیرید. سه شرکت که هر کدام یک واحد خروجی را تولید می کنند.

شرکت 1 فقط از یک واحد از کار، شرکت 2 از یک واحد سرمایه و شرکت 3 از ⅓ از هر دو ورودی استفاده می کند. از آنجایی که شرکت 1 تنها با یک کار فن آوری های شرکت 2و 3 را استفاده نمی کند هیچ افزایش بالقوه خروجی وجود ندارد. همان نتیجه گیری برای شرکت 2 هم می باشد. شرکت شماره 3 می تواند کار و سرمایه خود را به فن آوری به کار گرفته شده توسط شرکت 1و 2 دوباره اختصاص دهد. اما خروجی آن از یک به 3/2 پایین می رود. از این رو هیچ شرکتی دارای محدوده برای افزایش خروجی خود نیست. همه خروجی های بالقوه مساوی خروجی مشاهده شده هستند و در نتیجه تمام شرکت ها 100% کارا هستند. صنعت با این حال کارا نیست. اگر شرکت های 1و 2 ادغام و فن آوری شرکت 3 را اتخاذ کنند، شرکت جدید 3 بار بزرگتر از شرکت 3 خواهد بود. از این رو تولید سه واحد خروجی که یکی بیشتر از تولید آن ها با استفاده از فن آوری است. خروجی بالقوه چهار واحد است (به جای سه) به طور که عامل گسترش 3/4 است. بنابراین کارایی صنعت 4/3 یا فقط 75% است.

بهره وری سازمان های صنعتی 75/0=100/75 یا 75% است. صنعت بهتر است اگر دو شرکت باهم ادغام شوند. قیمت سایه به طور واقعی متفاوت می باشد. قیمت ورودی سایه ای از شرکت 1، (2و1) است. قیمت ورودی سایه ای شرکت 2، (1و2) است.

3- این آسان است که در آن یک شرکت که در آن صنعت بهتر انجام می دهد اگر یک شرکت تقسیم شود.

4- اضافه شرکت چهارم به مثال 2 با ورودی همان شرکت 3 اما تنها با 2/1 واحد از خروجی است. واضح است، شرکت 4 می تواند یک واحد کامل از خروجی را تولید کند (استفاده از تکنولوژی شرکت 3) بازده آن 50% است. در مثال حاضر، خروجی 1و 1و 1و 5/0 است.

 

 

سهام بازار 7/2، 7/2، 7/2و 7/1 است. بازده شرکت، 100%، 100%، 100%، 50% است. میانگین هارمونیک 5/87% است. برای صنعت تولید بالقوه برای شرکت های 1و2 به طور مشترک است (مثال 2 را ببینید) و برای هر کدام از شرکت های 3و4، یک است. از این رو در مجموع پنج (به جای سه ونیم ) است. بنابراین 305/5 و بنابراین بازده صنعت 5/305 یا فقط 70% است. بهره وری سازمان های صنعتی 8/0=5/87/70 یا 801% است.

5 – مثال 2 ممکن است به عنوان تغییرات قیمت در سمت خروجی متفاوت باشد. صنعتی که کالا و خدمات از تنها یک ورودی تولید می کند را در نظر بگیرید. هر سه شرکت از یک واحد ورودی استفاده می کنند. شرکت 1 یک واحد از کالا، شرکت 2 یک واحد از خدمات، و شرکت 3، 3/2 واحد از هر دو خروجی را تولید می کند. توسط محدودیت عادی قیمت در برنامه (2)، شرکت 1 دارای یک قیمت کالا از 1 و قیمت ورودی 1 است. قیمت خدمات باید دو فعالیت بی ثمر دیگر، دربازه، (0و 2/1) را ارائه کند. برای شرکت 2 قیمت خروجی مخالف هستند. مشابه سنترنکو و زلنیوک (2007، گزار 1) اموال درآمد یک نتیجه خوری از تعریف 1 در زیر است.

طرح پیشنهادی 3:  بهره وری صنعت محصول (وزن هارمونیک سهم بازار) به معنای بهره وری شرکت و بهره وری سازمان های صنعتی است. گزاره (3) ما را قادر به اصلاح تجزیه رشد بهره وری در تغییر فنی و تغییر بهره وری در بخش بعدی می کند، اما اول ارتباط بین بازده و حمایت سازمان در بازارهای رقابتی قابل مشاهده است.

بامول و همکاران (1982) را ببینید. مفهوم راه حل آنها این است که یک سازمان صنعتی، پایدار است. تعریف پایداری شامل شرایط تقاضا اما ساده، شرط لازم حمایت  شارکی و تلسر (1978) است که هم نیاز دارند.

تعریف 2: سازمان های صنعتی (X,Y) قابل تحمل با استفاده از بردار قیمت (P,W) است. اگر هر شرکت سودآور باشد (wxi≤ pyi) نه هر شرکت که بی ثمر است.

نتیجه بعدی معیار سازمان های صنعتی شامل رقابت قیمت به علاوه ی ورودی آزاد با نتایج کار آمد می باشد.

در واقع گزاره 4 در رابطه با شهود باهول و فیشر می گوید این بسیار تعجب آور در مکاتبات  خشن بین بازار خواهد بود و آنچه رخ خواهد داشت در سال 1982 گسترش خواهد یافت این پیکر بندی باید کل هزینه ها را در صنعت به حداقل برساند. از طرح پیشنهادی 4 مدل بهره وری سازمان صنعتی ارائه شده و کل راندمان شرکت توسط برنامه ها قابل پیگیری است.

گزینه 4 سازمان صنعتی تحمل گرا و کارآمد که شامل شرکت های کاملا کار آمد می باشد.

اجازه دهید برای اثبات برای اولین بار تنها بخشی از قسمت شناخته شده را که شامل مراحل قیمت ورودی است در نظر بگیریم بنابراین اجازه دهید این سازمان صنعتی توسط p,w نشان داده شود. این نشان می دهد که برای اولین بار از محدودیت 2 نشان داده شده است.

محدودیت دوم با تابع عدد در راستای اولین محدودیت تعریف می شود و با استفاده از معادلۀ 4 شرکت i می تواند به طور کامل کار آمد باشد، علاوه بر این از آنجا که قیمت های بیش در برنامه دوگانه 2 با شرکت های فعلی مشترک است گزاره 2 و بهره وری 1 نیز استفاده می شود. جایگزین این یافته ها در تعریف 1 باعث می شود که در سازمان های صنعتی به طور کامل کار آمد باشند. برای اثبات این صنعت در راستای کار آمدی سازمان های صنعتی آنها باید شامل شرکت های کاملا کار آمد باشند.

بازیابی از پسماند  "سولو"

این عملکرد توسط سولو در رابطه با پسماندها از سال 1957 اندازه گیری شد. تفاوت بین خروجی و ورودی نرخ رشد بوده است. هر دونرخ رشد با وزن های شخصی بوده که با استفاده از ارزیابی رقابتی به دست آمده است. در محیط غیر رقابتی  بودن مصر نبوده بلکه بهره وری نیز باید تغییر کند از آنجا که مفهوم دوم توسط قیمت های آزاد تعریف شده است کمی کار باید برای آن انجام شود. درصد تغییر بهره وری توسط معادلۀ زیر ارائه می شود:

معادلۀ 9:

تغییر فنی به عنوان یک تغییر آشکار راندمان تولید است. در حال حاضر برنامه ای جهت بهره برداری از صنعت بر اساس مدل 5 می باشد که تقریباً برای شرکت ها نیز تنها با این تفاوت که کل ورودی جایگزین نقش شرکتی است استفاده می شود. با تمایز کلی تغییر بهره وری شرکت به صورت معادلات زیر بیان می شود:

معادلۀ 10:

اندازه گیری تغییرات فنی شامل نشانه ها است. در حال حاضر افزایش در تولید بالقوه معادل با کاهش بازده می باشد از این رو جزئی منفی بوده که با توجه به استدلال سوم است که نشان می دهد پیشرفت های فنی وجود دارد که در واقع اگر یک شرکت ثابت باشد آن کار آمد کمتری داشته و باید برای معیارها منطبق شود به طور خلاصه می توان به صورت زیر بیان کرد:

معادلۀ 11:

رشد بهره وری شرکت توسط   i در نظر گرفتن تغییر امکان تولید تعریف می شود. رشد بهره وری توسط اثر ورودی خود بر روی عملکرد بهره وری شرکت تعریف می شود که به صورت زیر می باشد:

معادلۀ 12:

این تعریف از رشد بهره وری در اصل از نوع سولو بوده اما در کلیات باید نشان داده شود. در حال حاضر سولو تعریف خود را به صورت زیر ارائه نموده است:

5- رشد بهره وری توسط اندازه گیری:

این اثبات توسط تجزیه وتحلیل دوگانگی انجام می شود که با استفاده از یک تابع لاگرانژی  می باشد.

معادلۀ 13:

چیزهایی که کمی متفاوت هستند در حال حاضر به عنوان ورودی وخروجی دیده می شوند. رشد و بهره وری در صنعت به صورت زیر بیان می شود.

معادلۀ 14:

این بیان می کند که اساساً یک جمع بندی از نرخ رشد بهره وری باید وجود داشته باشد. با الهام از تحقیقات فار و همکاران و کیو و همکاران می توان به صورت زیر بیان نمود:

معادلۀ 15:

که در آن خط دوم تجزیه در تغییر بهره وری و تغییر فنی می باشد. شبیه به شاخص شرکت 15 شاخص بهره وری به صورت زیر تعریف می شود:

معادلۀ 16:

گزاره 6: شاخص بهره وری ها کو کویست  تغییر در بهره وری صنعتی سازمان و تغییرات بهروه وری شرکت و تغییرات فنی به صورت زیر می باشد:

گزاره 6: تجزیه رشد بهره وری در تغییر فنی و تغییر بهره وری در شرکت این جداسازی شامل یک نسبت از یک سازمان صنعتی است. اولین تغییرات اندازه گیری در بهره وری از سازمان صنعتی انجام می شود..

5- تصویر سازی :

بانکهای ژاپنی می گویند که در مدت بیش از 5 سال 11 مورد ورودی شامل نیروی کار و سرمایه ووجوه مشتریان و خروجی شامل وام و سرمایه گذاریهای دیگر وجود داشته است به طور رسمی بانک ورودی و خروجی برای چهار دوره بین دوره تا هلو محاسبه شده و عملکرد رشد بهره وری اندازه گیری شده که با استفاده از گذاره 3 بوده است ، تجزیه آن در سازمان صنعتی تغییر بهره وری شرکت و تغییرات فنی را در پی داشته است نتایج در جدول 1-12 بر اساس آخرین ستون جدول 1 نشان می دهد که بهره وری کل در ابدا 08/0 درصد از سال 1992 تا 1993 رشد کرده است.اما این رشد به شدت به میزان 15/0 و 3 درصد از سال 1995 تا 1996 رشد کرده که به طور متوسط 17/1 درصد رشد داشته است.

جدول 1 کمک به عملکرد صنعت بانکداری ژاپن.

 

 همانطور که از این رشد دیده می شود تغییرات متن را می توان در دوره دوم دید این روش وادار می کند که تفسیر در کارایی منفی انجام شده و مقدار آن را نامنفی بکند.تغییر بهره وری می تواند در اولین دوره منفی بوده و به طور متوسط تا 4/1 افزایش یابد سازمان صنعتی در بانکداری ژاپنی سود را در سال 1990 نشان می دهد اما به عنوان بهره وری شرکتها این مقدار بالا و پایین می شده است این تشخیص از صنعت بانکداری ژاپن بوده است ما سه مؤلفه لازم را توضیح دادیم اما حدس ما این است که پیشرفت در بانکداری الکترونی فنی و گسترش  دستگاههای خودپرداز افزایش بهره وری را در پی دارند.

6- نتیجه گیری : صنعت ممکن است با مفهوم رشد بهره وری بهتر باشد و همچنین پیشرفت فنی یا بهره وری را می تواند تغییر دهد هر دو منابع رشد سهم شرکت تجزیه شده است اما این کاملا شناخته شده نیست بعضا نشان دهنده نا کار آمدی های سازمان است.

 

 

 

 

 


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر