نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﺪ

ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺑﻂ ﺑﺪﻫﯿﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ "ﺭﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ"
ﯾﺎ " ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ ." ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ،
ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
" ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﮔﯿﺮﻡ؟"
ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ " ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖِ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟ "
ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺭﺑﻂ ﺩﺍﺩﻥِ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺧﻮﺩ، ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .
ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ﺩﺭﻭﻧﯽ، ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ،
ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﭘُﺮ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺗﺎﮐﯿﺪﯼ :
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯾﻢ ﮔﺎﻡ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ !
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﮑﺮﺕ


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر